Protokoll från årsmöte för verksamhetsåret 2012

 

Tid:

2013-02-26

Protokoll delges

 

 

Deltagarna enligt önskemål, samt

följande inte närvarande medlemmar.

 

 

 

 

 

Plats:

Rappshuset

Stefan Hållander 

FMV

 

Glasbruksgatan 1

Barbro Hedlund 

Robotsällskapet

 

Arboga

Maria Magnusson 

Saab Bofors Dynamics AB

 

 

Mikael Parr

Flygvapenmuseet Linköping

Deltagare:

Anders Unell

Bengt Björk 

Flygmuseet Västerås

 

Stig Jäderlund

Thomas Schutz

 

 

Antero Timofejeff

Ingemar Johansson

 

 

Leif Pettersson

Sune Gustavsson

 

 

Per-Erik Holm

Anders Jonsson

 

 

Harry Marklund

Kjell-Åke Lindahl

 

 

Kerstin Timofejeff

Kjell Andersson

 

 

Yngve Löthman

Eric Nilsson

 

 

Arne Tell

Sten Bladvall

 

 

Jan Welin

Göran Larsson

 

 

Claes-Göran Danielsson

Kjell Eklund

 

 

Håkan Hallin

Lars Lindberg

 

 

Lennart Grone

Lars Frennemo

 

 

Hans Andersson

 

 

 

Erik Werner

 

 

 

Stig Eriksson

Bilagor till protokollet:

 

Ulf Nyström

1.  Dagordning

2.  Verksamhetsberättelse

3.  Budget 2013 (redovisas ej)

4.  Revisorernas berättelse

5.  Valberedningens förslag

 

Jan Byström

 

Lars Erik Åkerman

 

Bengt Staaf

 

Arne Ljungdahl

 

Dag Hermansson

 

 

                     

 

 

1.  Anders Unell hälsade deltagarna välkomna till föreningens årsmöte.

 

2.  Anders Unell valdes till ordförande för mötet.

 

3.  Till mötessekreterare valdes undertecknad, Yngve Löthman, med Per-Erik Holm

     och Erik Werner som justeringsmän.

 

4.  Mötets utlysande och röstlängd för närvarande medlemmar godkändes.

 

5.  Den föreslagna dagordningen godkändes. Se bilaga 1.

 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse redovisades och godkändes. Se bilaga 2

 

7.  Balans och resultatrapport redovisades och godkändes.

 

8.  Ny budget för år 2013 visades och godkändes. Se bilaga 3.

 

9.  Revisorernas berättelse redovisades och godkändes. Se bilaga 4.

     Revisorerna tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen och kassören.

 

10. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

 

11. Styrelsen godkände valberedningens förslag. Se bilaga 5.

      Till ordförande omvaldes Anders Unell på 1 år.

      Per-Erik Holm och Yngve Löthman omvaldes på 2 år.

      Rolf Jahrl och Kjell Andersson nyvaldes på 2 år.

      Lars Frennemo, Stig Jäderlund, Antero Timofejeff, Kerstin Timofejeff och

      Harry Marklund kvarstår i styrelsen på 1 år.

      Till revisorer omvaldes Jan Welin och Thomas Schutz för år 2013.

      Till valberedare inför årsmötet för verksamhetsåret 2013 utsågs Eric Nilsson

      och  Claes-Göran Danielsson.

 

11.1    Vald ordf Anders Unell och kassör Kerstin Timofejeff tecknar föreningen

            Var och en för sig. 

 

12.  Medlemsavgiften beslutades vara oförändrad 200 kr per person för år 2014.

  

13.  Framtidsplaner

       Följande framtidsplaner med flera.

       RB 68 skall ställas på plats utomhus.

       Fpl S29 är på gång

       Flera robotar och motorer är på gång

       HAWK-robotar med lavett är på gång

       Radarstation PS 70 på gång

 

14.  Övriga frågor

 

15.  Avslutning

       Anders Unell tackade alla som arbetat i föreningen under året, samt tackade också

       deltagarna till dagens möte och avslutade mötet.

 

 

 

 

 

Underskrift Pelle_Erik